ทำความรู้จัก White Hat Hacker? แฮกเกอร์สายขาว คืออะไร

แฮกเกอร์ (hacker) คือ บุคคลที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ความรู้และทักษะดังกล่าวในการเข้าถึงและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ประเภทของแฮกเกอร์

แฮกเกอร์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

  • Black hat hacker คือ แฮกเกอร์ที่มุ่งร้าย ทำงานเพื่อโจมตีระบบและข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เช่น ขโมยข้อมูล เรียกค่าไถ่ หรือสร้างความเสียหาย
  • White hat hacker คือ แฮกเกอร์ที่มีจริยธรรม ทำงานเพื่อปกป้องระบบและข้อมูล
  • Gray hat hacker แฮกเกอร์ที่อยู่ระหว่าง black hat และ white hat ทำงานได้ทั้งเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

แฮกเกอร์หมวกขาว White Hat Hacker? คืออะไร?

แฮกเกอร์หมวกขาว (White Hat Hacker) คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ เครือข่าย หรือโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยได้รับอนุญาตจากองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเข้าถึงระบบและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลต่างๆ อย่างถูกกฎหมาย แฮกเกอร์หมวกขาวมีบทบาทต่างๆ กับองค์กรธุรกิจ

บทบาทของ White Hat Hacker?

White hat hacker มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างมาก หน้าที่หลักของ White Hat Hacker คือการค้นหาและแก้ไขช่องโหว่ของระบบต่างๆ เพื่อป้องกันการโจมตีจาก Black hat hacker โดย White hat hacker ทำงานในหลากหลายบทบาท

  • นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Analyst) มีหน้าที่ตรวจสอบระบบต่างๆ เพื่อค้นหาช่องโหว่
  • วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Security Engineer) มีหน้าที่ออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภัย
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Expert) มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ White Hat Hacker?

White Hat Hacker ต้องมีทักษะและความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย เช่น
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • ทักษะในการเขียนโค้ด
  • ความรู้เกี่ยวกับช่องโหว่ทางความปลอดภัย
  • ทักษะในการคิดวิเคราะห์
  • การศึกษาและการฝึกอบรม

มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่สนใจทำงานเป็น white hat hacker นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์และหลักสูตรออนไลน์ที่ให้บริการการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

อนาคตของ White Hat Hacker?

ความต้องการ White Hat Hacker มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมี White Hat Hacker? เพื่อปกป้องระบบและข้อมูลของตนเอง

ซึ่ง Cloudsec Asia เรามีบริการด้านการทดสอบเจาะระบบ (Pentest) โดย White Hat Hacker? ที่มีประสบการณ์ และ มีใบรับรองด้านความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล