เจาะลึกเรื่องเทค Cyber Security คือ?

cyber security

Cyber security คือ?

Cyber security คือ แนวปฏิบัติในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ระบบที่สำคัญ และข้อมูล จากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจรวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีแบบฟิชชิง การโจมตีแบบแรนซัมแวร์ การโจมตีแบบ denial-of-service และการโจมตีแบบ zero-day

หลายองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลที่สูญเสียไปแล้ว รวมทั้งยังสูญเสียความน่าเชื่อถือ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างแน่นอน Cyber security จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ความสำคัญของ Cyber security

Cyber security มีความสำคัญต่อทุกองค์กรและบุคคล เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ข้อมูลและระบบต่างๆ ของเราจึงถูกโจมตีได้ง่ายขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรและบุคคลได้ เช่น

 • ป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา
 • ป้องกันการสูญเสียรายได้
 • ป้องกันชื่อเสียงเสียหาย
 • ป้องกันลูกค้าและคู่ค้าไม่ไว้วางใจ
 • ป้องกันพนักงานขวัญเสีย

3 องค์ประกอบหลักของ Cyber security

 • การป้องกัน (Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ โดยการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์ การกำหนดนโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น
 • การตรวจจับ (Detection) เป็นการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น โดยการใช้เครื่องมือและระบบต่างๆ เช่น ระบบเฝ้าระวังเครือข่าย เครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น
 • การตอบสนอง (Response) เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ที่ตรวจพบแล้ว โดยการใช้มาตรการต่างๆ เช่น การลบมัลแวร์ การกู้คืนข้อมูล การแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security

องค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security ดังต่อไปนี้

 • รักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่าย
 • ปกป้องข้อมูลสำคัญ
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์อัปเดตล่าสุด
 • รักษาความปลอดภัยของบัญชีออนไลน์
 • ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ Cyber security
 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง

สรุป

Cyber security เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบต่างๆ จากภัยคุกคามทางดิจิทัล องค์กรและบุคคลสามารถเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

แหล่งที่มา