Data security และ information security คืออะไร แตกต่างกันไหม?

Data Security รวมถึง Information Security คืออะไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากขนาดไหน แล้วทำอย่างไรถึงจะสามารถป้องกันการรั่วไหลของทั้งข้อมูลที่เป็น Data และ Information ได้ วันนี้ Cloudsec Asia จะพาทุกคนไปรู้จัก 2 มาตรการนี้ให้มากขึ้น เข้าใจความหมายของ Data และ Information ก่อนไปทำความรู้จัก Data Security และ Information Security เรามาทำความเข้าใจกับความหมายและข้อแตกต่างของ Data และ Information กันก่อน ซึ่งแม้ 2 คำนี้จะมีความหมายที่แปลว่าข้อมูลเหมือนกัน แต่ความจริงแล้วแตกต่างกันอยู่มาก Data Security คืออะไร ? คืออะไร ?คืออะไร ? Data Security คือ ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปกป้องข้อมูลดิจิทัลจากการเข้าถึงหรือการทุจริตจากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการนำข้อมูลสำคัญไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งประเภทมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ เช่น Information Security คืออะไร ? […]

SEO Team

7 September 2023

The COVID-19 Effects On Cybersecurity

The COVID-19 pandemic posed challenges for global businesses, shifting work home and necessitating robust COVID-19 cybersecurity. Governments’ restrictions led to a significant remote workforce, highlighting the importance of COVID-19 cybersecurity. Technology’s role surged in personal and work lives, underscoring COVID-19 cybersecurity’s significance. However, the rapid shift lacked proportional COVID-19 cyber safety measures. Cybercriminals thus escalated […]

Marketing Team

11 January 2021